Získejte právní povědomí, zásadní pro výkon manažerské praxe.

Ať už jste majitel společnosti nebo korporátní manager, získáte spoustu nových vědomostí, ty stávající si utřídíte a pojmenujete a na konci budete v dokonalé formě.

 

Přijímáme přihlášky na září 2020!

Naši studenti o nás řekli

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Podrobnosti k výuce

Délka studia 1 rok

10 setkání, vždy 1 měsíčně

60 hodin přímé výuky

včetně 3 speciálních seminářů

Startujeme vždy 2x ročně

a bude to pořádná jízda

Výukové prostory v Ostravě

Reprezentativní prostory s vlastním parkováním

Online rozhraní pro studenty

veškeré materiály a úkoly na jednom místě

3 výukové moduly

skládající se z 10 předmětů

Studijní plán

Modul 1: Korporátní právo

Korporátní právo a správa společností (KPaSS)Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti korporátního práva po rekodifikaci soukromého práva, jehož stěžejním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Ve středu pozornosti budou změny nové právní úpravy oproti stávající právní úpravě, rovněž i zhodnocení vybraných soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu České republiky, z hlediska, zda zůstávají nadále relevantní, anebo zda se od nich zákonodárce odchýlit. Stranou nezůstane ani evropský rozměr korporátního práva. Reflektována bude zejména úprava kapitálových společností. Dále se předmět zaměřuje na prohloubení znalostí studentů v oblasti corporate governance, a to studiem relevantních historických souvislostí, deskripcí současného globálního stavu v oblasti akciových společností a dalších ekonomických entit. Pozornost bude věnována systémům corporate governance, a to jak z pohledu ekonomického, tak i právního, jakož i jednotlivým atributům této problematiky, jako jsou fiduciární povinnosti, odměňování manažerů nebo fúze a akvizice.
Obchodní smlouvy (OS)Předmět je zaměřen na problematiku obchodních smluv. Má za cíl prohloubit znalosti a dovednosti posluchačů získané v dalších předmětech, a to o oblasti jako například vznik a zánik smlouvy, zajištění splnění smluvní povinnosti, kupní smlouva, smlouva o dílo a o problematiku obchodní zastoupení. Pozornost bude věnována i dalším vybraným smluvním typům.
Řešení obchodních sporů (ŘOS)Předmět se zabývá problematikou řešení obchodních sporů. Jsou zde akcentovány nejběžnější možnosti a formy, jako například mimosoudní řešení sporu, mediace, rozhodčí řízení a řízení před soudem a jeho specifika. Předmět se také okrajově zabývá problematikou vymáhání pohledávek.
Fúze a akvizice obchodních korporací (FaAOK)Předmět je zaměřen na problematiku fúzí a akvizic obchodních korporací a zabývá se tématy typologie přeměn obchodních korporací, posuzování podmínek před realizací transakce. Dále řeší průběh fúze a následky fúze a v neposlední řadě specifika přeshraničních fúzí.

Modul 2: Řízení a správa korporace

Strategický, projektový a interkulturní management (SPaIM)Cílem tohoto předmětu je poskytnout základní informace napříč obory, jejichž vybraná témata mohou přispět k úspěchu kanceláře či organizace. Posluchači získají informace o vhodném nastavení organizační kultury. Budou seznámeni s odlišnostmi v obchodních jednáních i společenských zvyklostech různých národností. Bude také akcentována problematika etiky a společenské odpovědnosti se zaměřením na moderní nástroje etického řízení a podnikání (etický audit, etický kodex). Mimo uvedeného budou také představeny základní koncepty strategického řízení a nástroje projektového řízení.
Finanční řízení a daňová optimalizace (FŘaDO)Předmět se zaměřuje nejen na základní finanční výkazy a jejich podobu, ale také na základní a pokročilé nástroje finanční analýzy. Důležitým prvkem finančního řízení je také problematika nákladů na cizí a vlastní kapitál. Zmíněno je také investiční a finanční rozhodování a metody oceňování podniku. Výše uvedené koncepty pak budou dány do kontextu daňové problematiky, zejména daňové optimalizace.
Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku (IPaZŘÚ)Předmět poskytne účastníkům informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. V rámci výuky budou probrány povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení či dopady insolvenčního řízení na třetí osoby.řináší.
Pracovní právo a řízení lidských zdrojů (PPaŘLZ)Cílem předmětu je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu a právní úpravy této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována úzkému propojení otázky personálního managementu s příslušnou legislativou. Především pak stěžejním zákonitostem vzniku personálního managementu, motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Modul 3: Závěrečná práce a specializace

Jedná se o závěrečný modul celého studia, jehož náplní je zpracování závěrečné diplomové práce a také konzultace k danému tématu s odborníkem z praxe. Modul je složen z následujících předmětů:

Metodologie závěrečné práce (MZP)Zápočet v tomto předmětu získá studující za odevzdání závěrečné diplomové práce. Předpokládá se, že při zpracování diplomové práce budou zčásti použity projekty zpracovávané jako výstupy v jednotlivých předmětech. Student bude v rámci závěrečné certifikační zkoušky prezentovat základní východiska řešení své práce, metodologický aparát a výsledky, dále proběhne rozprava k řešenému tématu. V tomto předmětu je pak podstatná část věnována vymezení účelu, formálních náležitostí a metodologickému aparátu, který by měl být použit při samotném zpracování závěrečné práce.

Speciální semináře

Semináře a diskuzeBěhem studia na vás čekají 3 speciální semináře s úspěšnými podnikateli a manažery z Moravskoslezského kraje, kteří se s vámi podělí o své příběhy, zkušenosti a odpoví na vaše odborné dotazy.

Hodinová dotace všech předmětů je 6 vyučovacích hodin (tedy 6 x 45 minut).

Náš pedagogický tým

Vyučující si pečlivě vybíráme tak, abychom vám zaručili tu nejlepší kvalitu vzdělání.

Ing. Kamila Beňová

finanční řízení a rozhodování
Ing. Kamila Beňová má za sebou 11 let pedagogické praxe a 23 let v oblasti lektorské činnosti a ekonomického poradenství, kterému předchází 10 let na pozici ekonoma a ekonomického náměstka.

Mgr. Ing. Tomáš Tykva

metodologie závěrečné práce
Jednatel společnosti Business Inteligence, s. r. o., 12 let pedagogické praxe a pozice education manager ve společnosti European Institute of Business Studies s. r. o., Ing. Mgr. Tomáš Tykva.

Mgr. Ing. Michal Nenička, MBA

pracovní právo
Mgr. Ing. Michal Nenička MBA je jedním ze zakladatelů společnosti a jeho specializací je pracovní právo v návaznosti na ekonomickou realitu podniku.

JUDr. Pavel Nastis

korporátní a obchodní právo
Advokátem od roku 2004. Po dobu téměř 13 let se intenzivně věnuje realitnímu právu, díky zastupování několika realitních kanceláří má bohaté praktické zkušenosti. Věnuje se i dalším právním oborů, spolupracuje také s Českou televizí (pořad Černé ovce) a bývá citován v internetových článcích (zejména na idnes.cz).

Ing. Soňa Krčová, MBA

insolvenční správkyně, lektorka
Dříve působila jako vysokoškolský pedagog a také zastávala významné manažerské funkce v oblasti finančního řízení. Od roku 2002 působila jako konkurzní správkyně a od roku 2008 působí jako insolvenční správkyně a likvidátorka. Mimoto nadále lektoruje vysoce ceněné profesně zaměřené kurzy.

Mgr. Martin Kornel, Ph.D.

vedoucí advokát, vysokoškolský pedagog
V minulosti působil jako odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a samostatný advokát. Nyní je vedoucím advokátem trvale spolupracujícím s Frank Bold advokáti s.r.o., publikuje v širokém spektru právních témat a lektoruje profilové předměty v prestižním studijním programu LL.M.

Mgr. Tomáš Martiník

obchodní smlouvy
Je advokátem trvale spolupracujícím s Advokátní kanceláří Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. Ve své praxi se specializuje zejména na obchodní závazkové právo, energetické právo, právo kybernetické bezpečnosti, právní aspekty elektronizace a digitalizace firemních procesů a ochranu osobních údajů.

Ceník studia

LL.M. - Korporátní právo
Při jedné splátce 85.000,- Kč nebo 90.000,- Kč při dvou splátkách. Rozdělení na více splátek dle individuální domluvy se studentem.
85.000,- Kč

*všechny ceny jsou bez DPH 21 %

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářského stupně studia),

případně

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a navíc 5 let praxe v oboru ekonomie, managementu, obchodu nebo práva.

Součástí přijímacího řízení je rovněž osobní pohovor, zaměřený na profesní zkušenosti studenta, jeho motivaci ke studiu apod.

Je čas se začít vzdělávat!

Stačí vyplnit přihlášku ke studiu níže, splnit přijímací podmínky a pustit se do dobrodružství, na jehož konci vás čeká mezinárodně uznávaný titul LL.M., řada nových vědomostí a zkušeností, nové profesní kontakty a mnoho dalšího.

Přihláška ke studiu

Obor studia LL.M.
Místo studia

* povinná položka
** všechny ceny jsou bez DPH 21 %
*** vyplnění přihlášky je závazné

 

\"logo
Za každého studenta přispíváme organizaci JoyRun. Studiem u nás tak pomáháte zkvalitnit život handicapovaných dětí.