Business a management

Ať už jste majitel společnosti nebo korporátní manager, získáte spoustu nových vědomostí, ty stávající si utřídíte a pojmenujete a na konci budete v dokonalé formě.

Podrobnosti k výuce

Délka studia 1 rok

10 víkendových setkání, vždy 1 měsíčně

60 hodin přímé výuky

včetně 3 speciálních seminářů

Startujeme 2x ročně

a bude to pořádná jízda

Výukové prostory v Ostravě a Praze

Reprezentativní výukové prostory s parkováním

Online rozhraní pro studenty

veškeré materiály a úkoly na jednom místě

4 výukové moduly

skládající se z 10 předmětů

Studijní plán

Modul 1: Podnikání a management

Tento modul je složen z předmětů, jejichž cílem je, aby si studenti osvojili či prohloubili znalosti základních soudobých teoreticko-metodologických konceptů v oblasti managementu a podnikání. Modul je složen z následujících předmětů:

Management a managerské metody (MMM)Předmět se zabývá problematikou moderních trendů a s tím souvisejících moderních metod a postupů v managementu. Jsou zde zahrnuty nejen metody analyticko-deskriptivní, ale také nástroje pro podporu rozhodování, vedení a řízení lidských zdrojů a pro zájemce je zařazena i problematika data miningu. Témata předmětu byla volena s ohledem na potřeby studujících a také s ohledem na co nejvyšší možnou využitelnost získaných dovedností v praxi.
Strategický a projektový management (SPM)Tento předmět navazuje na předmět předchozí s tím, že z obecného managementu akcentuje problematiku strategického řízení a dále problematiku řízení projektů. Je zde vymezena vazba mezi strategickým a projektovým řízením. Z celého portfolia metod a technik, které se v této oblasti využívají, jsou pro potřeby tohoto předmětu vybrány ty, které studujícím usnadní plnění jejich pracovních povinností či podnikatelské aktivity.
Psychologie a osobní rozvoj (POR)V tomto předmětu jsou studujícím prezentována nejen základní teoretická východiska problematiky osobnost podnikatele/manažera, ale jsou zde prakticky předvedeny psychodiagnostické metody sloužící k identifikaci osobnostních charakteristik jedince, jeho vlastností a týmové role. Na to dále navazuje představení možností a nástrojů osobního rozvoje.

Modul 2: Marketing

Tento modul je zaměřen na problematiku marketingu, mezinárodních obchodních operací a marketingové komunikace. Je zaměřen na vymezení moderních trendů a nástrojů v této oblasti. Modul je složen z následujících předmětů:

Marketing a marketingová komunikace (MMK)Předmět je věnován moderním principům marketingového myšlení. Marketing je zde vnímán jako interaktivní proces. Jsou zde také vymezeny základní nástroje marketingu a to jak analytické, tak projekční a také je nastíněn obecný marketingový mix. Důležitým prvkem marketingu je také komunikace – z tohoto pohledu jsou zde akcentována on-line a off-line média.
Mezinárodní obchodní operace (MOO)Tento předmět se zaměřuje na vymezení mezinárodních trhů a specifika obchodování na jednotlivých trzích. Vymezeny jsou také možnosti a formy vstupu na zahraniční trhy, jakož i náležitosti realizace mezinárodních obchodních operací. V tomto kontextu jsou také zmíněny možnosti a nástroje mezinárodního marketingu. Na konkrétních příkladech je potom provedena komparace obchodování v rámci EU a mimo EU.
eBusiness - eCommerce (eBeC)V tomto předmětu jsou studující seznámeni se základními východisky a pojmy problematiky eBusiness a eCommerce. Zmíněny jsou také nástroje data miningu, jako jeden z perspektivních směrů v této oblasti. Řešena je také SW podpora, jsou představeny konkrétní SW nástroje pro eBusiness a eCommerce. Mimoto se předmět zabývá budoucími trendy a možnostmi, které do podnikání eBusiness a eCommerce přináší.

Modul 3: Finance a právo

Tento modul se zabývá problematikou finančního řízení a rozhodování a dále problematikou pracovně-právních vztahů. Je složen z následujících předmětů:

Finanční řízení a rozhodování (FŘR)Předmět se zaměřuje nejen na základní finanční výkazy a jejich podobu, ale také na základní a pokročilé nástroje finanční analýzy. Důležitým prvkem finančního řízení je také problematika nákladů na cizí a vlastní kapitál. Zmíněno je také investiční a finanční rozhodování a metody oceňování podniku.
Pracovní právo (PP)V tomto předmětu si studující rozšíří své znalosti a přehled v oblasti funkce a pojetí pracovního práva. Je zde podrobněji rozebrán pracovního práva a dále pracovně-právní dokumentace. Důležitou částí tohoto předmětu je také řešení pracovně-právních sporů.

Modul 4: Závěrečná práce a specializace

Jedná se o závěrečný modul celého studia, jehož náplní je zpracování závěrečné diplomové práce a také konzultace k danému tématu s odborníkem z praxe. Modul je složen z následujících předmětů:

Metodologie závěrečné práce (MZP)Zápočet v tomto předmětu získá studující za odevzdání závěrečné diplomové práce. Předpokládá se, že při zpracování diplomové práce budou zčásti použity projekty zpracovávané jako výstupy v jednotlivých předmětech. Student bude v rámci závěrečné certifikační zkoušky prezentovat základní východiska řešení své práce, metodologický aparát a výsledky, dále proběhne rozprava k řešenému tématu. V tomto předmětu je pak podstatná část věnována vymezení účelu, formálních náležitostí a metodologickému aparátu, který by měl být použit při samotném zpracování závěrečné práce.

Speciální semináře

Semináře a diskuzeBěhem studia na vás čekají 3 speciální semináře s úspěšnými podnikateli a manažery z Moravskoslezského kraje, kteří se s vámi podělí o své příběhy, zkušenosti a odpoví na vaše odborné dotazy.

Hodinová dotace všech předmětů je 6 vyučovacích hodin (tedy 6 x 45 minut).

Náš pedagogický tým

Vyučující si pečlivě vybíráme tak, abychom vám zaručili tu nejlepší kvalitu vzdělání.

Ing. Michal Červinka, Ph.D.

mezinárodní obchodní operace, strategický a projektový management
Akademik s předchozí bohatou manažerskou praxí a to například jako generální ředitel a předseda představenstva Letiště Ostrava, a. s., obchodní manager Rockwell Automation nebo ředitel společnosti EBA , a. s. - toto je ve zkratce Ing. Michal Červinka, Ph.D.

Ing. Kamila Beňová

finanční řízení a rozhodování
Ing. Kamila Beňová má za sebou 11 let pedagogické praxe a 23 let v oblasti lektorské činnosti a ekonomického poradenství, kterému předchází 10 let na pozici ekonoma a ekonomického náměstka.

Bc. Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.

marketing a marketingová komunikace
Bc. Ing. Lenka Švajdová Ph.D. se od roku 2001 věnuje pedagogické činnosti a rovněž působí v oblasti marketingové komunikace a cestovního ruchu.

Mgr. Ing. Tomáš Tykva

management a manažerské metody, strategický a projektový management
Jednatel společnosti Business Inteligence, s. r. o., 12 let pedagogické praxe a pozice education manager ve společnosti European Institute of Business Studies s. r. o., Ing. Mgr. Tomáš Tykva.

Mgr. Ing. Michal Nenička, MBA

pracovní právo
Mgr. Ing. Michal Nenička MBA je jedním ze zakladatelů společnosti a jeho specializací je pracovní právo v návaznosti na ekonomickou realitu podniku.

Ing. Jakub Vlček, MBA

marketing, eCommerce a eBusiness
Ing. Jakub Vlček, druhý ze zakladatelů společnosti, se dlouhodobě věnuje praxi v oblasti marketingu, zejména marketingovým výzkumům a marketingu na realitním trhu.

a další...

Ceník studia

Business a management
jedna splátka
120.000,- Kč
Business a management
2 až 10 splátek
130.000 Kč

*všechny ceny jsou bez DPH 21 %

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářského stupně studia),

případně

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a navíc 5 let praxe v oboru ekonomie, managementu, obchodu nebo práva.

Součástí přijímacího řízení je rovněž osobní pohovor, zaměřený na profesní zkušenosti studenta, jeho motivaci ke studiu apod.

Je čas se začít vzdělávat!

Stačí vyplnit přihlášku ke studiu níže, splnit přijímací podmínky a pustit se do dobrodružství, na jehož konci vás čeká mezinárodně uznávaný titul MBA, řada nových vědomostí a zkušeností, nové profesní kontakty a mnoho dalšího.

Přihláška ke studiu

Studijní obor
Místo studia
Den studia

* povinná položka
** všechny ceny jsou bez DPH 21 %
*** vyplnění přihlášky je závazné

 

\"logo
Za každého studenta přispíváme organizaci JoyRun. Studiem u nás tak pomáháte zkvalitnit život handicapovaných dětí.